STATUT

STATUT
Fundacji na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych NEURON+

Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych NEURON+ ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 27.03.2017 r.

I. Postanowienia ogólne. Nazwa i siedziba Fundacji.

§1

Fundacja nosi nazwę „Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych NEURON+”, fundacja może również używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Fundacja NEURON+” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§3

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§4

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

§5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, filie, jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.
 3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

II. Cele i przedmiot działania Fundacji.

§7

Celem Fundacji  jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

 1. rozwoju więzi rodzinnych i społecznych;
 2. podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny;
 3. wspólnotowości w rodzinie i społecznościach;
 4. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 5. rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 6. działalności naukowej oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
 7. własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności;
 8. ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych;
 9. podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności;
 10. potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa oraz pomocy ludziom;”

§8

 1. Określone w §7 Statutu Fundacji cele, realizowane będą poprzez:
  1. współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce i poza granicami Polski;
  2. współpracę z uczelniami wyższymi, podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami, organizacjami instytutami naukowymi zarówno w Polsce jaki i zagranicą;
  3. kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu
  4. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, badań naukowych, badań klinicznych i obserwacyjnych oraz eksperymentów medycznych;
  5. prowadzenie studiów podyplomowych i innych szkoleń;
  6. prowadzenie działalności wydawniczej;
  7. udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom w formie celowych funduszów, stypendiów, nagród;
  8. prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób niepełnosprawnych;
  9. inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji;
  10. upowszechnienie wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa;
  11. działanie na rzecz wzrostu aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;
  12. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania dyskryminacji i przemocy wobec osób niepełnosprawnych,
  13. kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
  14. podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
  15. otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym
  16. wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji
  17. upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  18. rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
  19. wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.
  20. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z wykorzystaniem technologii informatycznych na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
  21. prowadzenie działalności edukacyjnej w celu poprawy komfortu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  22. doradztwo i czynny udział w wspieraniu inicjatyw przyczyniających się do profilaktycznych działań zapobiegania uzależnieniom,
  23. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.
 2. Działalność statutowa będzie w całości finansowana przez Fundację.

III. Organy i organizacja Fundacji.

§9

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
 2. Uprawnienia Fundatorów są niezbywalne i nie można ich przenieść na inne osoby.

§10

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji, składa się od jednej do trzech osób.
 3. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejnych Członów Zarządu powołuje Rada Fundacji.
 5. Spośród członków Zarządu pierwszego Prezesa Zarządu wskazują Fundatorzy a kolejnych powołuje uchwałą Rada Fundacji.
 6. Prezes Zarządu stoi na czele Zarządu i kieruje jego pracami.
 7. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.
 8. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą: odwołania, rezygnacji, bądź śmierci członka Zarządu.
 9. Członek Zarządu składa rezygnację na ręce Fundatora lub Rady Fundacji.
 10. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatorów.
 11. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Prezes Zarządu Zawiadamia pozostałych członków Zarządu o posiedzeniu Zarządu w każdy dostępny sposób, w tym telefonicznie lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres członków Zarządu.
 12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że decydujący głos należy do Prezesa Zarządu. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 13. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Fundację może reprezentować Fundator, Rada Fundacji albo pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 14. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wyngarodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

§11

Zarząd Fundacji, poza sprawami wymienionymi pozostałych postanowieniach niniejszego Statutu:

 1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo- gospodarczej.
 2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji.
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 4. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 5. Przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
 6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji.
 7. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, fundacji, konsorcjów.
 8. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie.
 9. Powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
 10. Powołuje członków Rady Naukowej, oraz ustala wewnętrzene regulaminy i zasady współpracy z jej członkami.

§12

Sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie, obciążenie lub darowanie jakimkolwiek osobom jakiegokolwiek składnika majątku Fundacji wymaga uzyskania przez Zarząd uprzedniej pisemnej zgody Fundatorów.

§13

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionymi sprawami należącymi do zadań Fundacji.

§14

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy działający jednomyślnie.
 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, którego Rada wybiera spośród swego grona uchwałą podjętą zwykła większością głosów.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, tj, większość jest osiągnięta gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.
 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy.

§15

 1. Rada Fundacji pełni funkcję opiniodawczą i nadzorczą w stosunku do Zarządu Fundacji.
 2. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej 2 razy w roku. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady. Informacja o terminie posiedzenia Rady, winna zostać przesłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w taki sposób aby dotarła do adresata na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Do zadań Rady należy:
  1. ustalenie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  4. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji, dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Każdy z członków Rady Fundacji ma jeden głos.
 6. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie.

§16

 1. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  1. śmierci członka Rady,
  2. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 2. Odwołanie członka Rady może nastąpić w każdym czasie w szczególności gdy:
  1. z uwagi na niedyspozycję trwającą przez okres dłuższy niż 3 miesiące nie jest on w stanie sprawować swojej funkcji,
  2. utraci pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nienależnie wykonuje funkcję członka Rady,
  4. swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Statutu
 3. Członka Rady przed upływem kadencji, na którą został wybrany odwołać mogą Fundatorzy.

§17

 1. Fundatorzy mogą zmienić statut Fundacji.
 2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, stowarzyszeniem, lub organziacją o podobnych celach statutowych.
 3. Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy.

IV. Majątek Fundacji.

§18

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatorów z czego kwota 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczona zostaje na prowadzenie działalności gospodarczej. Wkład ten nie może ulec uszczupleniu i stanowi fundusz gwarancyjny Fundacji. Odsetki od funduszu założycielskiego służą finansowaniu działalności statutowej.

§19

Dochodami Fundacji są:

 1. Świadczenia Fundatorów wniesione po jej powstaniu;
 2. Darowizny, dotacje, spadki, zapisy oraz zbiórki publiczne;
 3. Wpływy i dotacje celowe oraz granty;
 4. Odsetki bankowe od funduszu założycielskiego;
 5. Dochody z działalności gospodarczej i od obrotu kapitałem;

§20

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

V. Działalność gospodarcza Fundacji.

§21

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą uboczną w stosunku do działalności pożytku publicznego, której przedmiotem wg PKD jest:

 1. Prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej; (PKD 86.90A)
 2. Prowadzenie specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (PKD 86.90A)
 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej; (PKD 85.59B)
 4. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60Z)
 5. Kierowanie działalnością związaną z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi (PKD 84.12Z)
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20Z)
 7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11Z)
 8. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20Z)
 9. Wykonywanie ekspertyz oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;(PKD 72.11Z)
 10. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 74.90Z)
 11. Działalność wydawnicza i poligraficzna; (PKD 58.19Z)
 12. Działalność kulturalna i reklamowa, organizacja imprez, produkcja filmów i nagrań dźwiękowych; (PKD 90.01Z) (PKD 82.30Z)
 13. Produkcja drewna i wyrobów z drewna;(PKD 16.29Z)
 14. Produkcja wyrobów z papieru i tektury; (PKD 17.21Z)
 15. Produkcja oprogramowania i kodu programistycznego;(PKD 62.01Z) (PKD 62.02Z)
 16. Produkcja szkła i wyrobów ze szkła; (PKD 23.19Z)
 17. Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych; (PKD 23.41Z)
 18. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21Z)
 19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30Z)
 20. Prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego, w tym eksport i import towarów i usług własnych oraz powierzonych oraz usługi agencyjne oraz przedstawicielskie na rzecz zagranicznych kontrahentów; (PKD 46.1) (PKD 46.90Z)
 21. Prowadzenie aukcji, loterii, kiermaszy; (PKD 82.30Z)
 22. Usługi remontowo-budowlane i wykończeniowe; (PKD 68.20 Z)
 23. Usługi magazynowe; (PKD 52.10B)
 24. Udział w spółkach; (PKD 70.10Z) PKD (70.22Z)
 25. Obrót kapitałem; (PKD 64.20Z)
 26. Reklama (PKD 73.11Z)
 27. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 28. Działalność portali internetowych (PKD 63.11Z) (PKD 63.12Z)
 29. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99Z)
 30. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99Z)
 31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B)
 32. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90E)
 33. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11Z)
 34. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22Z)

§22

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd po akceptacji Rady Fundacji.
 3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienie, jeśli to będzie wymagane przez przepisy prawa.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie akcesoryjności w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

VI. Postanowienia końcowe.

§23

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Do obowiązków Likwidatora należy:
  1. zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  3. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
  4. ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
  5. spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.
 5. Likwidacja nie może być prowadzona w sposób sprzeczny z celami statutowymi Fundacji.
 6. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

§24

 1. W przypadku likwidacji Działalności Gospodarczej Fundacji środki pozostałe po likwidacji zakładu przekazuje się na cele statutowe Fundacji.
 2. Do likwidacji należy stosować odpowiednio przepisy kodeksu handlowego.

§25

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy:

 1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 91.46.2003 z poź. zm.);
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z 2003 roku , z poź. zm.)

Back To Top