PARTNERZY

Google
Google

wspiera fundację w ramach programu Ad Grants. Dzięki wsparciu firmy Google nasza fundacja ma możliwość korzystania z kampanii w wyszukiwarce oraz dostęp do narzędzi Google aby rozwijać swoją działalność.

Microsoft
Microsoft

udostępnia fundacji nowoczesne rozwiązania w chmurze w postaci, serwerów, aplikacji i systemów, które usprawniają jej codzienną pracę.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

lider polskiego sektora bankowego, podstawowy dostawca usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, najbardziej mobilny bank w Polsce, partner strategiczny informacyjno-edukacyjnej kampanii STOP Barierom. W ramach ogólnopolskiego projektu na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, Bank współpracuje z Fundacją w realizacji założeń akcji. Udział w kampanii STOP Barierom to element społecznej odpowiedzialności Banku, która stanowi nieodłączną część jego strategii biznesowej. Bank dużą wagę przywiązuje do zapewnienia komfortu osobom z niepełnosprawnościami. Likwiduje bariery architektoniczne – obecnie 80 proc. oddziałów Banku jest przystosowanych do obsługi klientów z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących kolejne bankomaty zostały wyposażone w moduły audio. Obecnie jest już blisko 1300 takich urządzeń. Również aplikacja IKO, serwis telefoniczny oraz internetowy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bank zapewnia także indywidualne zasady obsługi, dostosowane do potrzeb klienta.

PKO Fundacja
Fundacja PKO

Jednym z zadań strategicznych Banku jest stałe pogłębianie relacji z klientem, czego wyrazem jest powołanie Fundacji PKO Banku Polskiego. Celem Fundacji od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu. Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań.

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego
Fundacja BGK

fundacja, której jedynym fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Założona w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundacja wspiera inicjatywy w trzech obszarach: edukacji finansowej, budowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz aktywizowania i wspierania obywateli. W swoich działaniach dociera do dzieci i młodzieży, które mają utrudniony dostęp do edukacji, nauki i kultury. Promuje aktywność obywatelską poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia oraz działań dla dobra wspólnego. Dostrzega osoby w wieku 50 plus prowadząc działania zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu. Inicjatywy Fundacji dedykowane są społecznościom lokalnym. Wspierają szerzenie solidarności międzypokoleniowej, wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii.

Fundacja Orlen Dar Serca
Fundacja ORLEN

realizuje szereg działań na rzecz społeczności lokalnej. W I edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” blisko 300 organizacji z całej Polski otrzymało łącznie ponad 2 miliony złotych na projekty społeczne. Fundacja prowadzi też programy stypendialne dla uczniów z Płocka i dzieci pracowników PKN ORLEN. Wraz ze swoim Fundatorem – PKN ORLEN Fundacja realizuje program pomocy strażom pożarnym. W zeszłym roku wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 2 mln złotych otrzymało 360 jednostek straży pożarnej. W 2018 Fundacja uruchomiła też nowe projekty: Program Stypendialny BONA FIDE - inicjatywa, o charakterze mecenatu, czyli opieki Fundacji nad rozwojem młodych osób, pragnących tworzyć w przyszłości nową generację liderów gospodarczych Polski. Laureaci otrzymali roczne stypendium na pokrycie czesnego na najlepszych zagranicznych uczelniach. Z kolei Program Czuwamy! Pamiętamy! ma na celu przywrócić cześć zaniedbanym Miejscom Pamięci z okresu II Wojny Światowej. Fundacja otacza również troską dzieci z rodzinnych domów dziecka, m.in. finansując im wakacje nad polskim morzem czy przyznając stypendia. Dostrzegając potrzeby osób z niepełnosprawnościami stara się również wspierać działania mające na celu poprawę komfortu ich życia oraz aktywne włączanie w życie społeczne.

Fundacja KGHM Polska Miedź
Fundacja KGHM Polska Miedź

powstała w 2003 roku z myślą o tym, aby kontynuować wieloletnią działalność prospołeczną Fundatora - KGHM Polska Miedź S.A. i realizować wszelkie inicjatywy z obszarów: kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa, które są dla ludzi ważne. Działalność Fundacji oparta jest na najwyższych standardach. W swojej szesnastoletniej aktywności zyskała wymiar międzynarodowy oraz jest zauważalna wszędzie tam, gdzie jest obecny KGHM. Beneficjentami Fundacji są zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne. Strategicznym obszarem działań Fundacji KGHM Polska Miedź jest zdrowie i bezpieczeństwo. W tym zakresie środki przeznaczane są głównie na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej do placówek służby zdrowia oraz na wsparcie osób fizycznych w zakresie ochrony zdrowia. Znaczną część środków Fundacja KGHM Polska Miedź przekazuje również na organizację wypoczynku i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Istotnym obszarem działalności Fundacji jest wsparcie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wszechstronne działania wspierające rozwój oświaty, nauki oraz sektora szkolnictwa branżowego i wyższego. Misją którą Fundacja realizuje na co dzień, jest niesienie pomocy potrzebującym oraz wspieranie ambitnych projektów, zgodnych ze strategią rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Totalizator Sportowy
Totalizator Sportowy

jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 64 lat. Spółka powstała by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do zadań Totalizatora Sportowego doszło też przekazywanie funduszy na szeroko rozumianą kulturę narodową. Dziś spółka jest jednym z najważniejszych filarów wspierających te dwie dziedziny życia społecznego.
Totalizator Sportowy dysponuje siecią ponad 18 000 punktów sprzedaży, które każdego dnia oferują szeroki wachlarz produktów loteryjnych. Nadrzędnym celem spółki jest stały rozwój, poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą wyprzedzać potrzeby rynku i wpływać na rozwój polskiej gospodarki.
Realizując monopol państwa, zgodnie z ustawą o grach hazardowych, spółka nie tylko dba o rozwój tradycyjnych produktów spod znaku LOTTO, między innymi poprzez uruchomienie ich sprzedaży online. W 2018 roku Totalizator Sportowy rozpoczął także działalność w zupełnie nowych obszarach biznesowych, takich jak salony gier na automatach poza kasynami gry czy kasyno internetowe.

Wirtualna Polska
WP

nowoczesne medium, porządkuje świat i dostarcza angażujące informacje, rozrywkę i usługi w czasie rzeczywistym. Przewodnik Polaków w wirtualnym świecie.

SentiOne
SentiOne

to firma tworząca narzędzie do monitoringu Internetu oraz automatyzacji obsługi klienta. Narzędzie pozwala firmom w szybki sposób sprawdzić opinie internautów na temat produktu, marki lub firmy w sieci, zarządzać obsługą klienta oraz mierzyć efektywność w jednym miejscu. Firma tworzy również dedykowane chatboty oraz voiceboty. Wśród jej klientów znajdują się takie firmy jak T-mobile, mBank, PKO Bank Polski, Nivea, Huawei oraz PepsiCo.

Kancelaria Radcy Prawnego Roman Suszek
Kancelaria Radcy Prawnego Roman Suszek

jest partnerem fundacji od początku jej działalności i wspiera ją w zakresie usług prawnych.

Back To Top